Články

Úvaha o hranici mezi střídavou a výlučnou péčí o nezletilé dítě

Úvaha o hranici mezi střídavou a výlučnou péčí o nezletilé dítě Mezi střídavou péčí a výlučnou péčí jednoho z rodičů se často rozhoduje ve složitých a dlouhých sporech mezi rodiči, kteří bojují dle svého tvrzení za své právo. V tomto článku jsem se zamyslela nad některými důvody, které k tomu rodiče mohou vést, a zda není na místě se podívat na tuto problematiku i z jiného úhlu pohledu.

Praktické tipy při řešení dopravních nehod a přestupků v ČR a v Rakousku

Praktické tipy při řešení dopravních nehod a přestupků v ČR a v Rakousku Nutno říci, že při své praxi v Rakousku řeším mnoho případů spojených s dopravními nehodami a přestupky, protože Češi často řídí rychle, špatně parkují, ale bohužel jsem řešil i případy mnohem závažnější, například nedbalostní zabití z dopravní nehody. Rád bych tedy poukázal i na to, jak tyto případy řeší rakouské orgány činné v trestním řízení.

Povinné zálohy a zastavení exekuce po třech letech v případě souběhu více exekucí

Povinné zálohy a zastavení exekuce po třech letech v případě souběhu více exekucí Ministryně spravedlnosti Marie Benešová předložila vládě na začátku června tohoto roku v pořadí již třetí znění souhrnné novely občanského soudního řádu a exekučního řádu, která mj. zavádí povinné zastavování exekucí, u nichž po dobu posledních tří let nedošlo ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti ve výši postačující alespoň ke krytí nákladů exekuce a nebyl-li v ní po dobu posledních tří let zjištěn či zajištěn žádný majetek postižitelný v exekuci, který by postačoval alespoň ke krytí nákladů exekuce.

Pojetí autonomie v moderní bioetice a jeho dopady na teorii informovaného souhlasu

Pojetí autonomie v moderní bioetice a jeho dopady na teorii informovaného souhlasu Respekt k autonomii pacienta je klíčovým požadavkem plynoucím ze současných etických i právních kodexů. Není však zcela jisté, jaký koncept autonomie má být zvolen. Z toho plyne řada nejasností i pro teorii informovaného souhlasu.

Právo, ideologie a globální rok 1968 jako konec jedné éry - část I.

Právo, ideologie a globální rok 1968 jako konec jedné éry - část I. Příspěvek se zabývá druhou polovinou 60. let 20. století („dlouhým osmašedesátým“) jako přechodovou fází, jako koncem jedné éry, ve kterém jsou však již obsaženy také zárodky éry nadcházející. 60. léta na Východě i na Západě tehdejšího studenoválečného světa jsou charakterizovány dvěma rovinami – utopickou a anti-autoritářskou, přičemž události roku 1968 znamenají především oslabení utopické roviny ve prospěch roviny anti-autoritářské.

Ohrožuje aktuální rozhodnutí NS právo nájemce na slevu z nájmu?

Ohrožuje aktuální rozhodnutí NS právo nájemce na slevu z nájmu? Podle nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu nevznikne nájemci nárok na slevu z nájemného, pokud se nájemce na vzniku vady, byť i jen částečně, podílel. Obstojí kontroverzní rozhodnutí i ve světle aktuální právní úpravy?

Změní něco směrnice o nekalých obchodních praktikách?

Změní něco směrnice o nekalých obchodních praktikách? V nedávné době byla přijata Směrnice o nekalých obchodních praktikách mezi podniky při prodeji potravin. Tato oblast byla dlouho v zorném úhlu unijních orgánů, hledaly se dostatečné důvody pro regulaci a její správná forma. Mezitím mnoho zemí přistoupilo k vlastní, vnitrostátní regulaci – mezi nimi všechny státy Visegrádské čtyřky.

Judikatura

Res iudicata ve správním řízení

Právní zásada, podle níž není třeba rozhodovat znovu, pokud byla již jednou věc rozhodnuta (latinsky "res iudicata"), se uplatní ve správním řízení pouze v omezeném rozsahu, jak vyplývá z nálezu Ústavního soudu z 30. ledna 2019, sp. zn II. ÚS 752/18.

Advokátní tajemství a prohlídka prostor

Advokát, který vykonává profesi v prostorech, v nichž byla provedena prohlídka, není ze zákona osobou, která k zasedání o nahrazení souhlasu ČAK musí být přizvána, ale podle Ústavního soudu by měl.

Poškozený nepřiznáním majetku

Věřitel dlužníka, který porušil povinnost učinit pravdivé prohlášení o majetku podle § 227 trestního zákoníku, má v trestním řízení postavení poškozeného.

Dobrovolnost plnění v exekuci

Pode Ústavního soudu dobrovolnému splnění povinnosti vymáhané v exekuci nebrání, pokud účastník po zaplacení vymáhané částky uplatní opravné prostředky.

K šikanózním žádostem o informace

Po žadateli o informace, který nehodlá uhradit náklady vyhledávání informací, je nelze vymáhat jako náhradu škody. Ústavní soud doporučuje, aby úřady v takovém případě výši nákladů nejdříve odhadly a práci zahájili až po zaplacení.

Nejčtenější články