English
Doplňovací volby do Studentské komory AS FAST
Akademický senát FAST vyhlásil na svém zasedání 16. ledna 2019 doplňovací volby do Studentské komory AS FAST. Doplňovací volby do SK AS FAST se řídí Volebním řádem AS FAST, viz www.fce.vutbr.cz/deska/predpisy.asp. Volby jsou dvoukolové:
Promoce absolventů v únoru 2019
Promoce absolventů navazujících magisterských studijních programů Stavební inženýrství a Městské inženýrství na Fakultě stavební VUT proběhnou dle přiloženého Pokynu děkana č. 1/2019. ...
Analýza rizik veřejných vodovodů jako součást provozních řádů - 18.04.2019 a 30.05.2019 - jednodenní kurz celoživotního vzdělávání
Program: Novely vyhlášek, analýza rizik, metody. Projekt a softwarová aplikace WaterRisk. Samostatná práce se softwarem WaterRisk Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání. ...
JARNÍ PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM (FYZIKA, MATEMATIKA) A KURZ DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE, 2. 3. AŽ 6. 4. 2019 (6 BLOKŮ, soboty), KURZ CŽV
Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav matematiky a deskriptivní geometrie a Ústav fyziky připravily pro uchazeče o studium na FAST VUT v Brně zahajovaném v akademickém roce 2019–2020 Jarní přípravný kurz fyziky a matematiky k přijímacím zkouškám a kurz deskriptivní geometrie. Po úspěšném absolvování zá ...
Doplňující pedagogické studium
Od února 2019 plánujeme otevřít nový běh Doplňujícího pedagogického studia pro studenty, absolventy a ostatní zájemce o učitelství odborných předmětů na středních školách. Uzávěrka přihlášek je do 30. ledna 2019. Další informace v přiloženém souboru a na webu Ústavu společenských věd FAST spv.webnod ...
VÝSTAVA: YOUNG ARCHITECT AWARD 2018
Cena pro studenty a začínající architekty do 33 let Výstava představí ukázku toho nejlepšího z jubilejního 10. ročníku architektonické soutěžní přehlídky mapující tvorbu mladých začínajících architektů do 33 let. Organizátoři soutěže YAA 2018 zvolili téma „Architektonické dílo, které iniciuje ...
25. 1. 2019 ŠKOLENÍ OPERATIVNÍHO MANAGEMENTU - KURZ CŽV
Kurz je koncipován jako školení základních práv a povinností při každodenní práci stavbyvedoucího. Kurz je zaměřen na oblast legislativy, stavebně technologické přípravy, BOZP a problematiky BIM. ODBORNÝ GARANT: Ing. Barbora Kovářová, PhD. ŠKOLITELÉ: Mgr. et Mgr. Bc. Lucie Karpíšková – stavebn ...
Letní škola v Dánsku - VIA University College
Dánská partnerská univerzita VIA University College pořádá v červenci a srpnu 2019 letní školu a nabízí kurzy v několika oborech. Je možné se přihlásit do 1. 5. 2019. Více informací viz web letní školy ...
Stokování a základní výpočty problematiky - 24.-25.4.2019 - dvoudenní kurz celoživotního vzdělávání
Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, projektantům a dodavatelům technologií zařízení využívaných při čištění a likvidaci odpadních vod a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání. ...
Domovní čistírny odpadních vod - 29.3.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti decentralizované likvidace odpadních vod z rodinných domů a objektů. Kurz je zaměřený zejména na čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren odpadních vod (DČOV). ...
Základní výpočty objektů čistírny odpadních vod - 8. + 15.3.2019 - dvoudenní kurz celoživotního vzdělávání
Kurz se bude skládat z teoretických a praktických bloků, přičemž v rámci praktických bloků budou účastníci počítat cvičné příklady. Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, pracovníkům projekce, dodavatelům strojních zařízení ČOV a čistírenských technologií. Účastníci kurzu obdr ...
Erasmus+ absolventské stáže
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na Erasmus+ absolventské stáže pro studenty, kteří končí své studium státní závěrečnou zkouškou v lednu 2019. Přihlášky je možné podávat v intranetu od 9. ledna 2019 a uzávěrka přihlášek je 27. 1. 2019.Součástí přihlášky je již podepsaný plán stáže od zahraniční firm ...
Prodloužení termínu přihlášek Erasmus+ studentské pracovní stáže
Původní termín přihlášek pro VR Erasmus+ studentské pracovní stáže byl prodloužen do 25. 1. 2019. Do tohoto termínu je potřeba přihlášky vyplnit a dodat na na Odd. vnitřních a vnějších vztahů paní L. Zelinkové (A219) nebo na podatelnu FAST. ...
Erasmus+ stáže pro absolventy
VUT vyhlašuje VR na Erasmus+ stáže pro absolventy. Absolventi na stáže se musí hlásit v době, kdy jsou aktivními studenty. VR se týká stáží s výjezdy od února do září 2019. Vkládání přihlášek bude probíhat od 9. 1. 2019 do 27. 1. 2019. Přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální n ...
Základní výpočty v dopravě vody - 07.03.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Základní jednodenní kurz z oblasti zásobování pitnou vodou. ...
... další informace